Dotacje dla niepublicznych placówek

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) dotacje z budżetu gminy otrzymują niepubliczne przedszkola, w tym specjalne oraz szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub szkołę poda planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dotacje przysługują w wysokości określonej w ustawie o systemie oświaty. Natomiast tryb udzielania i zasady rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania ustala Rada Miejska we Włodawie.

Tryb udzielania i zasady rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania określa uchwała XLII/274/09 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 30, poz. 661), a także uchwała Nr LVII/340/10 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formach punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 29 poz. 695).

Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji składa wniosek do Burmistrza Włodawy.

Śledź nas na :
close