Informacje dla podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Włodawa prowadzi Burmistrz Włodawy.

Burmistrz dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Wpis do rejestru podlega opłacie (w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), która stanowi dochód własny Gminy Miejskiej Włodawa.
Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3) oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto  przedstawia  się do wglądu:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
3) dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru.
Przed dokonaniem wpisu do rejestru Burmistrz Włodawy dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.
Burmistrz Włodawy wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do “Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” zawierające następujące dane:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2) datę i numer wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
Burmistrz Włodawy odmawia wpisu do “Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
Wykreślenie z “Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Włodawa” w drodze decyzji administracyjnej, następuje w  przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego wymaganych dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Śledź nas na :
close