Procedura awansu zawodowego nauczycieli

Nauczyciele prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, składają pisemny wniosek do Burmistrza Włodawy o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Dokumentacja załączona do wniosku obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także akt nadania stopnia awansu zawodowego – poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel byt zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
Kolejnym krokiem jest przeprowadzanie analizy formalnej wniosku i załączonej dokumentacji. W przypadku, gdy wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wskazanych braków w wyznaczonym terminie.
Organ nadający stopień awansu zawodowego zawiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Postępowanie egzaminacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Włodawy zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela.
Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.
Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydaje Burmistrz Włodawy.
1.    Nauczycielom, którzy złoża wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, wydaje się decyzję w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
2.    Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, wydaje się decyzję w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Odbiór decyzji następuje osobiście.

Śledź nas na :
close