Refundacja kosztów młodocianych pracowników

Podstawa prawna: art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Uprawnieni:
Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia w/w warunków.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Kwoty dofinansowania będą podlegać waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów:
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Do wniosku o dofinansowanie winny być dołączone kopie:
1. dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:
1. w przypadku, gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy – kopię dokumentów bądź zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
2. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
3. kopię świadectwa ukończenia szkoły,
4. oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone przez młodocianego,
5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.),
6. oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Uwaga ! W razie niezłożenia przez wnioskodawcę dokumentów wymienionych w pkt 5 i 6 nie będzie można udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 2007 roku Nr 59 poz. 404 ze zm.).

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Śledź nas na :
close