Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Gmina Miejska Włodawa (ul. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, tel. 82 57 21 444 lub tel. 82 57 21 555, fax: 82 57 22 454, e-mail : info@wlodawa.eu ), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wlodawa.eu – Gminy Miejskiej Włodawa.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-27.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail : info@wlodawa.eu. Można także zadzwonić na numer telefonu tel. 82 57 21 444 lub tel. 82 57 21 555. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie wszystkie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminy Miejskiej Włodawa,
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminy Miejskiej Włodawa,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje Sesji Rady Miejskiej we Włodawie). Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących,
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.
 • Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • Pojawią się błędy w semantyce html.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • możliwość zmiany kontrastu strony,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • możliwość wyróżnienia linków,
 • możliwość przeglądania strony w skali szarości
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

7. Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski zlokalizowany jest we Włodawie w budynku  przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 41 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek posiada 4 kondygnacje (w tym 1 podziemna). Do budynku prowadzi 5 wejść: 
    • główne wejście, nr 1 (od Al. J. Piłsudskiego) – 4 schody, 
    • wejście nr 2 (od Al. J.Piłsudskiego) – 4 schody,
    • wejście nr 3 (od ul. Poczowej) – 5 schodów,
    • wejście nr 4 (od parkingu wjazd od ul. Poczowej) – schody podwójne każde z 5 stopniami,
    • wejście nr 5 (od parkingu przez dziedziniec wewnętrzny) – 4 schody wraz z podjazdem dla osób poruszających na wózku.

Wszystkie wejścia posiadają poręcze i podwójne drzwi przeszklone z witrołapami.

Parter budynku dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bezpośrednio z chodnika poprzez wejście nr 5, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku znajduje się winda zlokalizowana od strony wejścia głównego obsługująca wszystkie kondygnacje. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem od strony południowej i zachodniej znajdują parkingi z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego we Włodawie znajdujące się w budynku: 

  • parter – Urząd Stanu Cywilnego, Straż Miejska, Wydział Finansowy (podatki);
    • I piętro – Biuro Rady Miejskiej, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, Wydział Mienia i Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Wydział Administracyjny ( w tym Sekretariat Burmistrza Miasta);
    • II piętro – Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, Wydział Finansowy.

Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.

8. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Burmistrz Włodawy wypełniając obowiązki wynikające z art. 9 ust. 3 i art. 11ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243), informuje osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – zwane dalej osobami uprawnionymi – o dostępnych usługach pozwalających na komunikowanie się z Urzędem Miejskim we Włodawie.

Osoba uprawniona może skorzystać następujących środków wspierających komunikowanie się:

1) poczty elektronicznej, wysyłając informacje na adres: info@wlodawa.eu lub inny adres podany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie;

2) elektronicznej skrzynki podawczej;

3) faksu, wysyłając informacje na numer /82/572-24-54.

Osoba uprawniona ma ponadto prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej –

tj. osoby, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Osoba uprawniona ma również prawo skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przysługuje osobie uprawnionej, tj.  będącej osobą niepełnosprawną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016 ). 

Aby osoba uprawniona mogła skorzystać  ze  świadczenia jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, wskazując wybraną przez siebie metodę komunikowania się do tut. Urzędu Miejskiego, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, powinno być dokonane pisemnie za pomocą:

poczty elektronicznej – na adres info@wlodawa.eu lub faxu – na numer  /82/ 572-24-54, podając sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po dokonaniu zgłoszenia tut. Urząd Miejski zapewnienia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, osoba uprawniona otrzymuje zawiadomienie wraz z uzasadnieniem i możliwym terminem realizacji świadczenia lub informację o innej formie realizacji uprawnienia.

9. Informacje dodatkowe

Urząd Miejski we Włodawie nie posiada aplikacji mobilnej

10. RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Raport dostępności – plik PDF

Śledź nas na :
close