Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 104292L – ul. Rynek, wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie”

Planowane zadanie wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa oraz stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, a także dostosowania parametrów drogowych do istniejących lokalnych warunków komunikacyjnych. W ramach tego zadania planuje się przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej nr 104292L – ul. Rynek we Włodawie, odcinek PO2 (część wschodnia) o długości ok. 107 mb i odcinek PO3 (część południowa wraz z ul. Widokową) o długości ok. 189 m zgodnie z PZT w części drogowej dokumentacji technicznej i planem orientacyjnym. Łącznie planuje się przebudowę dróg gminnych o długości ok. 296 mb.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • roboty pomiarowe i rozbiórkowe;
 • rozbiórkę istniejących krawężników drogowych, obrzeży betonowych oraz chodników obustronnych w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej;
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni;
 • wykonanie korekt wysokościowych oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową;
 • wykonanie zmian szerokości jezdni w miejscach wynikających z korekty przebiegu geometrycznego trasy przebudowywanego odcinka drogi;
 • ustawienie krawężników i obrzeży;
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji chodników;
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji jezdni i parkingów;
 • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego;
 • wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem.

Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji Zadania

Lp.Elementy i rodzaje robótKoszt ogółem bruttoKoszt kwalifikowalny bruttoKoszt niekwalifikowalny bruttoOkres realizacji poszczególnych elementów
i rodzajów robót
(od mm-rrrr do mm-rrrr)
1.Prace przygotowawcze2 519,312 519,310,0009-2020 – 10-2020
2.Roboty rozbiórkowe125 248,79125 248,790,0009-2020 – 11-2020
3.Elementy drogowe463 963,23463 963,230,0011-2020 – 12-2020
4.Nawierzchnie1 272 808,391 272 808,390,0012-2020 – 02-2021
5.Roboty elektryczne i teletechniczne147 552,24147 552,240,0001-2021 – 02-2021
6.Budowa sieci kanalizacji deszczowej563 153,11563 153,110,0001-2021 – 02-2021
7.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej164 554,420,00164 554,4201-2021 – 02-2021
8.Przebudowa sieci hydrantowej16 251,290,0016 251,2901-2021 – 02-2021
9.Elementy organizacji ruchu29 033,6129 033,610,0002-2021 – 03-2021
10.Elementy mała architektura49 915,610,0049 915,6102-2021 – 03-2021

SUMA2 835 000,002 604 278,68230 721,32

Planowane zadanie wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa oraz stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, a także dostosowania parametrów drogowych do istniejących lokalnych warunków komunikacyjnych. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 104310L – ul. Suchawska we Włodawie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00 według założonego lokalnie kilometrażu drogi wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej drogowej, tj. chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów i włączeń oraz wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu, w tym urządzeń BRD.

Zakres głównych prac związanych z przebudową drogi gminnej nr 104310L – ul. Suchawska we Włodawie obejmuje:

 • wykonanie korekty równości istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie nawierzchni;
 • wykonanie warstwy wyrównawczej jezdni z betonu asfaltowego o grubości min 4 cm;
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm;
 • wykonanie w miejscu wskazanym na PZT wymiany istniejącego krawężnika na krawężnik betonowy typy lekkiego 15×30;
 • wykonanie korekt poziomów nawierzchni włączeń dróg lokalnych w celu dowiązania do projektowanej nawierzchni drogi nadrzędnej;
 • wykonanie konstrukcji chodników i ciągów rowerowych oraz ich nawierzchni z kostki betonowej;
 • wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu, w tym urządzeń BRD;
 • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania.

W ramach zadania, zgodnie z SOR, zasilanie doświetlenia wyniesionego przejścia dla pieszych oraz znaku aktywnego, należy zrealizować za pomocą panelu słonecznego z baterią lub podłączyć do linii oświetlenia ulicznego, które będzie uruchamiało się wraz z załączeniem oświetlenia ulicznego. Zadanie obejmuje również przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, w zakresie określonym w przedmiarze robót, m.in. nierówności w ciągu rowerowym w ok km 0+525.

Lp. Elementy i rodzaje robótKoszt ogółem brutto
Koszt kwalifikowalny brutto
Koszt niekwalifikowalny brutto Okres realizacji poszczególnych elementów
i rodzajów robót
(od mm-rrrr do mm-rrrr)
1Roboty przygotowawcze11 945,3211 945,32od 07-2020 do 08-2020
2Roboty rozbiórkowe61 653,4761 653,47od 07-2020 do 08-2020
3Krawężnik od km 0+370 do km 0+80059 442,4159 442,41od 08-2020 do 09-2020
4Obrzeża5 776,355 776,35od 08-2020 do 09-2020
5Chodniki i ścieżki rowerowe23 913,2223 913,22od 08-2020 do 09-2020
6Jezdnia drogi gminnej534 789,32534 789,32od 09-2020 do 10-2020
7Prace wykończeniowe16 889,8716 889,87od 10-2020 do 11-2020
8Oznakowanie pionowe i poziome29 897,5529 897,55od 10-2020 do 11-2020
9Oznakowanie specjalne21 672,9421 672,94od 10-2020 do 11-2020
10Urządzenia brd27 379,2127 379,21od 10-2020 do 11-2020
SUMA :793 359,68793 359,68
Śledź nas na :
close