Międzygminny Związek Celowy

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, którego członkami są: Gmina Miejska Włodawa, Gmina Hańsk, Gmina Stary Brus, Gmina Sławatycze, Gmina Sosnówka, Gmina Hanna, Gmina Podedwórze, w partnerstwie z powiatem włodawskim realizuje Projekt: „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej  VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, współfinansowanego ze środków europejskich.
W wyniku wystąpienia ze Związku Gmin: Włodawa – data wystąpienia: 26 stycznia 2011 r., Sosnowica – data wystąpienia: 3 lutego 2011 r. , Wyryki – data wystąpienia: 25 listopada 2011 r. a także wejścia w życie od 01.01.2012 r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek wprowadził wiele koniecznych zmian do projektu technicznego i uzyskał zamienne pozwolenie na budowę. W miesiącu marcu 2012 r. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie został przedłożony w Urzędzie Marszałkowskim do ponownej oceny merytorycznej.  W maju 2012 r. uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i w dniu 16 maja 2012 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie realizowanego Projektu.
Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 2009 roku od budowy podkwatery balastu i związanego z nią zbiornika odcieków. Instalacje te do dnia dzisiejszego wykorzystywane są do gromadzenia odpadów  pochodzących z obszaru działania Związku.
Jeszcze w miesiącu maju br. Związek planuje ogłoszenie przetargu na kontynuację realizacji zadania. Przewiduje się, że z końcem czerwca br. najpóźniej początkiem lipca br. zostanie wybrany  wykonawca zaplanowanych robót.
Umownym terminem zakończenia przedsięwzięcia jest 31 maja 2013 r.
W ramach projektu założono realizację następujących działań:
1. Modernizacja składowiska odpadów we Włodawie.
Zakład realizowany będzie w oparciu o istniejące składowisko odpadów komunalnych we Włodawie. Zasięgiem swym obejmować będzie  powiat włodawski oraz część powiatów bialskiego i parczewskiego.

W skład projektowanego Zakładu wejdą następujące elementy:
a) zblokowany budynek sortowni odpadów z wydzielonymi obszarami:
przyjęcia odpadów zmieszanych i odpadów sortowanych u źródła pochodzących z selektywnej zbiórki,
hali sortowni wyposażonej w dwufrakcyjne sito do oddzielania frakcji drobnej organicznej   o wydajności 25 ton na dobę z możliwością w razie potrzeby zwiększenia wydajności do 50 ton na dobę, wiaty do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, części socjalnej z pomieszczeniami dozoru i sterowana procesami technologicznymi,
b) części magazynowej rozdrobnionych odpadów i surowców wtórnych,
c) stanowiska pryzm energetycznych,
d) zbiornik odcieków,
e) system instalacji odwadniająco – nawilżającej,
f) kwatera balastu prasowanego,
g) kontener obsługi wagi i ochrony,
h) stanowisko kompostera.

2. Zintegrowany system obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu ZZO.
Docelowy system komputerowy będzie obsługiwał Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w lokalizacji obecnie funkcjonującego Składowiska Odpadów Komunalnych           we Włodawie, a także podmiot zarządzający ZZO w zakresie administracji i księgowości. System będzie realizował:
prowadzanie księgowości i i zarządzanie finansami podmiotu zarządzającego Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych,
zarządzanie personelem podmiotu zarządzającego oraz personelem ZZO,
zarządzanie majątkiem a w szczególności środkami trwałymi ZZO, w tym instalacjami przetwarzającymi odpady oraz pojazdami przeznaczonymi do transportu odpadów,
obsługę procesu zarządzania i monitorowania odpadów, a w szczególności przetwarzania  i składowania odpadów,
zarządzanie procesem zbierania odpadów, zarządzanie kontaktami z klientem, tworzenie raportów dla zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,  o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące produkty projektu:
Liczba wybudowanych kompostowni : 1 szt.
Liczba zmodernizowanych składowisk: 1 szt.
Liczba wybudowanych sortowni: 1 szt.
Powierzchnia przebudowanych/zmodernizowanych składowisk odpadów: 5,1 ha

Cele Projektu

Realizacja Projektu ma na celu stopniowe rozwiązanie problemów i niedoborów gmin w zakresie podstawowych inwestycji infrastrukturalnych. W wyniku Projektu zrealizowane będą cele ogólne, jak też wynikające z nich cele bezpośrednie.

Celami szczegółowymi Projektu są:
poprawa poziomu ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń wód podziemnych i gleb, poprawa warunków i wzrost komfortu życia mieszkańców,
promocja gminy jako miejsca oferującego wysoki komfort bytowania i atrakcyjne miejsce wypoczynku oraz aktywnej rekreacji, zmniejszenie ilości deponowanych odpadów w wyniku wprowadzenia wcześniejszej segregacji z jednoczesnym zwiększeniem ilości odpadów podlegających odzyskowi,
wyeliminowanie możliwości składowania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, przedłużenie żywotności eksploatowanego składowiska, utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy oraz tworzenie nowych.

Bezpośrednim efektem realizacji Projektu będzie oddanie do użytku nowego składowiska odpadów o powierzchni 5,1 ha.
Realizacja przedmiotowego Projektu pozwoli rozwiązać opisane w poprzednim rozdziale problemy, a tym samym przyczyni się do realizacji celu bezpośredniego i celów ogólnych Projektu, które wpisują się w cel szczegółowy RPO dla województwa lubelskiego jakim jest poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Do celów ogólnych Projektu zalicza się:
rozwój i wzrost konkurencyjności sektora MŚP na terenie objętym oddziaływaniem Projektu, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych Projektem, poprawa walorów środowiska naturalnego.

Do celów bezpośrednich Projektu należą:
poprawa gospodarki odpadami poprzez:
zwiększenie udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, zwiększenie liczby gospodarstw domowych i mieszkańców objętych system zbiórki odpadów (w tym przede wszystkim selektywnej).

Reasumując należy stwierdzić, że Projekt będzie miał pozytywny wpływ na otoczenie społeczno – gospodarcze zarówno w aspekcie jakości życia mieszkańców na terenie objętym Projektem, jak również dla poziomu ochrony środowiska naturalnego.

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 20 szt.
Moc przerobowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 25 Mg/doba
Liczba mieszkańców obsługiwanych przez składowisko odpadów: 29.411 osób
Ilości odpadów poddawanych segregacji: 4,6 Mg/doba.

Wpływ Projektu na politykę ochrony środowiska

Pozytywny wpływ Projektu na jakość środowiska wynika z jego charakteru. Dzięki realizacji zaplanowanych działań znacząco ograniczony zostanie negatywny wpływ aktualnej gospodarki odpadami na terenie objętym oddziaływaniem projektu. Wynika to z faktu, że w chwili obecnej głównym sposobem unieszkodliwiania jest składowanie odpadów. Ponadto praktycznie nie istnieje selektywny system zbiórki odpadów. Po realizacji projektu część odpadów będzie podlegała odzyskowi, dzięki czemu znacząco zmniejszy się ilość odpadów trafiających na składowisko. Dzięki wprowadzeniu zróżnicowanych systemów zbiorki będzie zmieniał się rodzaj odpadów, a mianowicie, zwiększy się ilość odpadów zbieranych selektywnie kosztem ilości odpadów zmieszanych. Pozwoli to na wysortowanie i odzysk surowców wtórnych nadających się do ponownego przetworzenia oraz przetworzenie poprzez proces kompostowania odpadów organicznych. Wszystkie te zamierzenia pozwolą na zmniejszenie ilości balastu trafiającego na kwatery, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, co jest zgodne z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, jednocześnie wpłyną na bardziej racjonalne wykorzystanie i wydłużenie okresu eksploatacji składowiska.

Realizacja projektu spowoduje ograniczenie oddziaływania na środowisko. Zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wprowadzenie zamkniętego procesu przetwarzania odpadów organicznych w komposterze oraz pryzmach energetycznych. Nastąpi całkowite wyeliminowanie możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Zostanie to osiągnięte poprzez zastosowanie warstwy uszczelniającej w postaci foli PEHD o grubości 2 mm przesypanej warstwą ochronną, w której umieszczona zostanie instalacja zbierania odcieków połączona ze zbiornikiem na odcieki. Warstwa uszczelniająca położona zostanie na częściowo zrekultywowanej niecce, która eksploatowana była od 1973 r. Warstwa uszczelniająca zapobiegnie infiltracji wód opadowych przez złoże odpadów. Na warstwie uszczelniającej zlokalizowana zostanie kwatera robocza składowiska, na której unieszkodliwiane będą odpady balastu pochodzące z linii sortowniczej oraz stanowisko kompostera i pryzmy energetyczne. Budowa linii sortowniczej zapobiegać będzie zanieczyszczaniu gleb rozwiewanymi odpadami. Odpady trafiające do instalacji na bieżąco będą rozładowywane do bunkra zasypowego linii  i rozsortowywane. Odpady balastowe z linii wychodzić będą w postaci sprasowanych kostek.

no images were found

Śledź nas na :
close