„Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2023

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dot. zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci

Wartość dofinansowania w 2023 roku: 182.400 zł
Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 228.000 zł

Gmina Miejska Włodawa realizuje pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2019-2023, ogłoszonego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007 z późn. zm.).

Realizator zadania:
Zadanie w zakresie dożywiania, w ramach modułu 1 i 2, na terenie gminy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Cel Programu:
Celem Programu w ramach modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Formy pomocy:
‒ posiłek,
‒ świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
‒ świadczenie rzeczowe w postaci produktów w żywnościowych.

Adresaci Programu:
W ramach Programu udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, tj.:
‒ dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
‒ uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
‒ osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Ważne!
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola następuje na zasadach określonych w programie osłonowym przyjętym uchwałą Nr XVII/95/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – z późn. zm.


Do pobrania:
‒ Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
– zmiana rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
‒ Program osłonowy Gminy Miejskiej Włodawa w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
– zmiana programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Śledź nas na :
close