Projekt Unijny – „Rewitalizacja Włodawy”

„Rewitalizacja Włodawy”
Termin realizacji: 28.09.2017 r. – 31.12.2021 r.

Cel projektu :

Celem głównym projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Włodawy, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów w centrum miasta. Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości i dostępności oferty kulturalnej i rekreacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego, co bezpośrednio wpłynie na rozwój społeczny i gospodarczy gminy, a w dalszej perspektywie także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Główne grupy docelowe to mieszkańcy gminy, turyści, samorząd lokalny oraz lokalni przedsiębiorcy. Zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje kompleksową modernizację obiektów na terenie gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogólnodostępną ofertą kulturalną.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania: utworzenie Miejskiego Centrum Monitoringu, Nadanie nowych funkcjonalności społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych obszarowi Rynku starego miasta we Włodawie, Remont parku przy ul. Kościuszki we Włodawie, utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych.

Zakres projektu:

W ramach projektu „Rewitalizacja Włodawy” zrealizowane będą 4 inwestycje, trzy miasta (rynek wokół Czworoboku, park przy Cerkwi i miejski monitoring) i jedna powiatu (zagospodarowanie terenu po dawnej jednostce).

Rynek wokół i wewnątrz Czworoboku – Przebudowa ponad hektarowego obszaru, gdzie powstanie nowa płyta rynku, dwie fontanny (Fontanna Trzech Kultur i tzw. Dry Plaza), kameralny amfiteatr wewnątrz Czworoboku, prawie 500 m kw. terenów zielonych z nasadzeniami drzew i krzewów oraz ławkami, zaś całość zostanie dopełniona podświetleniem z projektorów. Dodatkowo zakupione zostanie kilkanaście stylowych, drewnianych straganów wystawienniczych, które wpiszą się w klimat zabytkowej zabudowy miasta i będą wykorzystywane przy organizacji festiwalów, a także festynów produktów regionalnych czy świątecznych jarmarków.Przebudowy doczekają się również ulice i chodniki okalające rynek, gdzie powstaną także nowe miejsca parkingowe.

Miejskie Centrum Monitoringu – Montaż 38 punktów monitoringu z 82 kamerami w kluczowych ze względu na bezpieczeństwo miejscach. Obsługa systemu będzie odbywała się ze specjalnie dostosowanego do tego celu pomieszczenia Straży Miejskiej gdzie obok ściany 9 ekranów LED wysokiej rozdzielczości znajdzie się w pełni cyfrowe stanowisko dyspozytora umożliwiające sterowanie wszystkimi kamerami i zapisem nagrań, a także serwery z oprogramowaniem umożliwiającym identyfikację osób i tablic rejestracyjnych samochodów.

Remont parku przy ul. Kościuszki we Włodawie – Budowa nowej infrastruktury parkowej: alejki, oświetlenie, ławki, ogrodzenie, dla najmłodszych zaś urządzenia placu zabaw. Odnowienie parku będzie współgrało z trwającym remontem samej Cerkwi i przywróci blask jednemu z niewielu obiektów zabytkowych tego typu.

Powiatowe Centrum Usług Społecznych – Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej – nowe funkcje otrzyma zdegradowany budynek dawnej jednostki i jego otoczenie. Powstanie tam Centrum Usług Społecznych, gdzie świadczone będą usługi społeczne (socjalne) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym, a wsparciem zostaną objęte osoby starsze, niepełnosprawne, cierpiące na zaburzenia psychiczne, niepełnosprawne intelektualnie. Swoje miejsce znajdą tu: Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom SENIOR, zaś prawie 600 mkw powierzchni zostanie udostępniona od działalność gospodarcza dla przedsiębiorstwa społecznego (NGO).

Wartość całkowita projektu: 18 487 807,40 zł
Kwota dofinansowania z UE: 14 228 670,25 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich