Projekt Unijny – „Włodawski Trakt Turystyczny-Promenada Nadbużańska”

„Włodawski Trakt Turystyczny-Promenada Nadbużańska”
Termin realizacji: 24.06.2016r.-30.11.2020r.

Zakres projektu:

  • budowa chodnika i ścieżki rowerowej
  • budowa pomostu widokowego
  • budowa oświetlenia promenady
  • montaż monitoringu
  • wyposażenie promenady w elementy małej architektury
  • montaż zestawu fotowoltaicznego zasilającego oświetlenie promenady
  • wykonanie portalu turystycznego
  • wykonanie ścieżki edukacyjnej

Cel projektu: Wzrost potencjałów rozwojowych Miasta Włodawa oraz podniesienie atrakcyjności gminy i jakości życia mieszkańców.

Rezultaty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji przedsiębiorczości w szczególności przełoży się na wzrost liczby miejsc pracy w branży okołoturystycznej. Podniesienie atrakcyjności gminy zostanie zrealizowane poprzez kompleksowe zagospodarowania skarpy nadbużańskiej a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na promocję gminy, wzrośnie, dzięki ścieżce edukacyjnej wśród mieszkańców i turystów, świadomość unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych. Wreszcie projekt wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców poprzez stworzenie atrakcji turystycznych pozwalających w kompleksowy sposób spędzać wolny czas w otoczeniu przyrody. Grupę docelową projektu stanowią zarówno mieszkańcy Włodawy jak i turyści -osoby odwiedzające miasto.

Wskaźniki : wzrost liczby odwiedzających: 2736 os/r; liczba nowo utworzonych miejsc pracy- 1 etat, liczba osób korzystających z Promenady – 5809 os/r.

Wartość całkowita projektu: 1 081 689,99 zł
Kwota dofinansowania z UE: 831 589,82 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Śledź nas na :
close