Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa”

Informujemy, iż Miasto Włodawa rozpoczęło realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Włodawa”, który współfinansowany jest ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet V. Zrównoważona mobilność miejska, Działanie 5.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych.

  • Wartość projektu: 298 594,80 zł
  • Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 253 805,58 zł

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa (od ang. Sustainable Urban Mobility Plan), dalej: PZMM MOF Włodawa, jest planem strategicznym, zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby komunikacyjne mieszkańców MOF Włodawa, a także zapewnić lepszą jakość życia poprzez wdrożenie technologii niskoemisyjnych i wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku.

Obszar PZMM MOF Włodawa

Miejski Obszar Funkcjonalny Włodawa obejmuje: miasto Włodawa – jako ośrodek rdzeniowy oraz gminę wiejską Włodawa – jako strefę funkcjonalną zewnętrzną. Dodatkowo PZMM MOF Włodawa musi brać pod uwagę (analizować i uwzględniać w zaplanowanych działaniach) powiązania funkcjonalne istniejące pomiędzy obszarem MOF Włodawa a jednostkami samorządu terytorialnego, leżącymi poza jego zasięgiem.

Transport na obszarze MOF Włodawa

Idea zrównoważonego transportu, która będzie wdrażana w ramach projektu, zakłada, że rozwój transportu publicznego i systemu dróg dla rowerów oraz zachęcenie do korzystania z przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się gwarantuje lepszą jakość życia mieszkańców. Budowa sieci połączeń autobusowych, zakup floty pojazdów komunikacji zbiorowej, rozbudowa sieci dróg rowerowych, budowa węzłów przesiadkowych, a także zwiększenie znaczenia ruchu pieszego powinny przyczynić się do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców i zmniejszanie potrzeby używania własnego samochodu w podróżach codziennych (głównie w relacjach dom – praca i dom – szkoła).

Tworzenie PZMM MOF Włodawa

Istotnym wyróżnikiem PZMM MOF Włodawa jest innowacyjne podejście do planowania, ponieważ kładzie on bardzo duży nacisk na zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy oraz ścisłą współpracę wielu instytucji zajmujących się planowaniem transportu oraz przestrzeni miejskiej. Będzie zawierać analizy dotyczące zrównoważonej mobilności, w tym:

  • diagnozę stanu mobilności MOF Włodawa – rodzaje przemieszczania się, infrastrukturę transportową, transport zbiorowy oraz uwzględnione w dokumentach strategicznych i planistycznych obwiązujących na obszarze MOF Włodawa kierunki rozwoju i działania,
  • podsumowanie obecnej sytuacji i stanu mobilności w MOF Włodawa w formule analizy SWOT, wskazującej na konieczne do poprawy lub wdrożenia elementy zrównoważonej mobilności,
  • wyniki badań ankietowych wśród mieszkańców na obszarze MOF Włodawa dotyczących ich zachowań i preferencji komunikacyjnych,
  • wyniki konsultacji społecznych i warsztatów z mieszkańcami i interesariuszami,
  • pakiet działań i projektów, których realizacja przyczyni się do rozwoju zrównoważonej mobilności w poszczególnych strefach funkcjonalnych MOF Włodawa.

Opracowanie PZMM MOF Włodawa wraz z listą projektów kluczowych będzie warunkiem podjęcia działań inwestycyjnych zmierzających do poprawy mobilności mieszkańców, a także rozwoju alternatywnych środków transportu i komunikacji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Śledź nas na :
close