Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Etap 2 – budynek Przedszkola nr 1

Termin realizacji: 18.12.2018 r. -31.12.2021 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynku przedszkola nr 1 położonego na terenie Gminy Miejskiej Włodawa. Wykonanie prac termomodernizacyjnych przyczyni się do znacznego zmniejszenia ilości energii zużywanej na potrzeby codziennej eksploatacji. Poprawie ulegnie też stan środowiska naturalnego w regionie. Celem projektu jest również wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.

Rezultaty:

-wzrost bezpieczeństwa energetycznego,

-efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany- CO2 o 58,54%] ,

-zmniejszenie gazów innych niż cieplarniane 58,73%.

-mniejsze koszty bieżącej eksploatacji budynku Przedszkola (oszczędności w budżecie Miasta)

– efekt energetyczny 56,57%.

Efekt: wzrost potencjałów rozwojowych miasta, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców.

Zakres projektu:

 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Etap 2 – budynek Przedszkola nr 1 we Włodawie (architektoniczna)-roboty budowlane w branży architektonicznej
 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Etap 2 – budynek

Przedszkola nr 1we Włodawie (instalacja CO)- roboty budowlane polegające na wymianie instalacji C.O

 1. Termomodernizacja – etap 2 – Przedszkole nr 1 (instalacja fotowoltaiczna)
 2. Dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym
 3. Inspektor nadzoru
 4. Studium wykonalności
 5. Promocja
 6. Zarządzanie

Wskaźniki w projekcie:

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] | rozliczeniowy- 1 szt.- rok osiągnięcia wskaźnika 2021
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] | rozliczeniowy- 1 szt.- rok osiągnięcia wskaźnika 2021

Wskaźniki rezultatu:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] | rozliczeniowy -47,26- rok pomiaru 2022 -okres 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu
 2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) [kWh/rok] | rozliczeniowy- 180 053- rok pomiaru 2022- okres 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu
 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] | rozliczeniowy-0,010 -rok pomiaru 2021
 4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] | rozliczeniowy-7,487- rok pomiaru wskaźnika 2022
 5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy-8,892- rok rozliczeniowy 2022

Wartość całkowita projektu: 511 639,82 zł

Kwota dofinansowania z UE: 263 014,95 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego