Zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za kwiecień – czerwiec 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości za kwiecień – czerwiec 2020 r.
Możesz złożyć do Urzędu Miejskiego we Włodawie wniosek o zwolnienie z opłacania podatku od nieruchomości za trzy miesiące – od kwietnia do czerwca 2020 r. 

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorcę – mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą i jest podatnikami podatku od nieruchomości.

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikro przedsiębiorcą;

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Jesteś przedsiębiorcą, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, będącym podatnikiem podatku od nieruchomości, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie:

 1.  prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, lodziarni, pizzerii, miejsc z żywnością na wynos (PKD w podklasie 56.10.A, 56.30);
 2. prowadzenia usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (PKD w podklasie 96.02.Z);
 3. prowadzenia usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (PKD w podklasie 96.04.Z);
 4. prowadzenia usług hotelarskich tj. usług krótkotrwałego zakwaterowania, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;
 5. handlu detalicznego prowadzonego przez podatnika, w budynkach lub ich częściach o łącznej powierzchni użytkowej do 150 m², z wyłączeniem stacji paliw, handlu polegającego na sprzedaży żywności, środków czystości, produktów kosmetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r – o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 poz. 2227 z późn.zm), produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 poz. 499 z późn.zm), wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. – o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186);
 6. działalności usługowej prowadzonej przez podatnika, w budynkach lub ich częściach o łącznej powierzchni użytkowej do 150 m², innej niż wymienionej w pkt 1-5, z wyłączeniem usług deweloperskich, bankowych, pożyczkowych, księgowych, prawniczych, pocztowych, pogrzebowych, telekomunikacyjnych, budowlanych, usług związanych produkcją energii.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu wartościowym:

 • a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 • b) nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego
  i nie posiadasz zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ze zwolnienia ze podatku od nieruchomości nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności podatkowych. Wynika to z regulacji UE.
Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do Urzędu. Ta informacja jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Co zyskasz?

Podatnik podatku od nieruchomości zyska zwolnienie z podatku od nieruchomości płatnego w ratach, co do rat których termin zapłaty przypada w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości złóż:

Do wniosku dołącz:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 – POBIERZ
 • oświadczenie przedsiębiorcy stanowiący załącznik nr 2 – POBIERZ
 • Druki do pobrania ZDN-1; ZDN2; ZIN-1; ZIN-2; ZIN-3

Uchwała nr XXIII/121/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Informacja o pomocy publicznej:
Jest to pomoc publiczna mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1).

Podstawa prawna:
 1. Uchwała nr XXIII/121/20 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 9 kwietnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 2. art. 15p, art. 15q, art. 15 zzzh ustawy z dnia 31 marca 2020 r ustawy o szczególnych rozwiązanych zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).